Ua ou tau le taua lelei, ua i'u ia te au le tausinioga, ua ou taofi i le fa'atuatua

2 Timoteo 4:7

I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith.

2 Timothy 4:7 (NIV)